Goodbye!

Goodbye!
I’ve got to go!

Goodbye!
I’ll see you again!

Goodbye!
I’ll see you later!

Goodbye everybody!
I have to go!

Goodbye!
I’ve got to go!

Goodbye!
I’ll see you again!

Goodbye!
I’ll see you later!

Goodbye everybody!
I will see you soon!